Skip to content

Адміністративний акт це поняття адміністративного акту

Скачать адміністративний акт це поняття адміністративного акту PDF

У науці адміністративного права адміністративно-правові акти називають також адміністративними актами, правовими актами управління, актами державної адміністрації [1]. Відповідно, не визначено в адміністративного і поняття адміністративно-правового адміністративний, або акта управління. Цей акт тягне настання цивільно-правових наслідків, якщо це передбачено відповідними нормативними актами.

Поняття стадією процесу прийняття адміністративних актів є прийняття акт. Адміністративний акт - це індивідуальний акт компетентного органу державного управління, спрямований на виникнення, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків.

Наприклад, видача свідоцтва про реєстрацію, винесення постанови про накладення адміністративного стягнення, винесення рішення про застосування заходів примусу та ін. Тема 4 Сутність адміністративного процесу та його зміст.

В теории административного права административно-правовые акты (правовые акты управления) в зависимости от их содержания и юридических свойств подразделяются на две большие группы: нормативные и индивидуальные, которые, в свою очередь, классифицируются на виды по различным основаниям. в то же время в последнее время в действующем федеральном законодательстве появился новый термин — «ненормативный правовой акт».

По нашему мнению, понятия «ненормативный административно-правовой акт» и «индивидуальный административно-правовой акт» не тождественны. С учетом данного замечания все административно-пр. Административный акт. КМ Украины Постановление КМ, Порядок, Перечень от № Утратил силу. Адміністративний акт. прийняте суб'єктом рішення індивідуальної дії, спрямоване на набуття, зміну чи припинення прав та обов'язків особи.

(КМ України, Постанова КМ "Про заходи щодо упорядкування державних, у тому числі адміністративних послуг" від N ). Опрос. Новости. Подушка безпеки: у ПКУ пропишуть пом'якшення відповідальності. Поняття адміністративного акту, також, запропоновано у проекті Адміністративно-процедурного кодексу України, зокрема у п.4, ч.1, ст..

2 Проекту адміністративний акт визначається – як рішення (правовий акт) індивідуальної дії, прийняте адміністративним органом за результатами розгляду адміністративної справи відповідно до цього Кодексу, спрямоване на набуття, зміну чи припинення прав та обов'язків фізичної або юридичної особи (осіб). З поняття випливають характерні риси адміністративного акту, до яких можна віднести: 1) виступає як правовий акт індивідуальної дії; 2) є результатом розгляду.

Українське законодавство поняття «адміністративний акт», як правило, не використовує. Вітчизняні наукові джерела оперують терміном правові «акти управління», які поділяються на нормативні й індивідуальні (ця проблема докладно висвітлена у розділі III цієї книги). Проте, якщо зважити, що нині Конституція України відмовилася від поняття «органи державного управління», а також з огляду на актуалізацію термінології, пов’язаної з визначенням «публічної адміністрації», видається доречним перейти до ширшого вживання поняття «адміністративний акт».

В західних країнах поняття «адміністративного ак. Общее распоряжение - это административный акт, который адресован на основании общих признаков определенному или определимому кругу лиц, или который относится к публично-правовому качеству вещи или к ее использованию обществом.

Данный параграф содержит понятия административного акта и общего распоряжения. Исходя из понятия административного акта можно рассмотреть его основные признаки.

1. Административный акт принимается ведомством. В абзаце 4 § 1 Закона содержится предельно широкое понятие ведомства: «Под ведомством в настоящем Законе понимается любое учреждение, осуществляющее полномочия по п. Поняття адміністративної процедури пов’язане з науковою дискусією про зміст адміністративної юстиції та розуміння поняття адміністративного процесу.

Адміністративний процес. Тема 4 Сутність адміністративного процесу та його зміст. Конспект лекції. Поняття та особливості адміністративного процесу. Структура адміністративного процесу. Адміністративні провадження та їх види.  4. Обов’язковістю прийняття рішення чи іншого юридичного акта про застосування норм права до конкретного випадку, що означає вирішення спору про право, правового спору чи індивідуальної адміністративної справи по суті.

Наприклад, видача свідоцтва про реєстрацію, винесення постанови про накладення адміністративного стягнення, винесення рішення про застосування заходів примусу та ін. Поняття адміністративного акта: Адміністративний акт - це всяке розпорядження, рішення чи інша владна міра, яку приймає відомство для врегулювання окремого випадку у сфері публічного права, і яка спрямована на.

PDF, txt, EPUB, fb2